AZBEST ZABIJA! Ale nie każdego… - konferencje regionalne

Konferencje realizowane były w ramach zadania, które zostało przyznane przez Ministerstwo Gospodarki firmie EKOTON w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pt. „Uwaga – Azbest!” będącego częścią „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. W spotkaniach udział wzięło ponad 250 uczestników.

Konferencje odbyły się w trzech miastach wojewódzkich:
• Białystok - 28.10.2008
• Warszawa - 03.11.2008
• Rzeszów - 18.11.2008

Podczas spotkań zaprezentowane zostały m.in. następujące zagadnienia:
- bezpieczne technologie usuwania azbestu
- zagrożenia wynikające z prac związanych z azbestem
- finansowanie utylizacji azbestu
- opracowywanie map lokalizacji wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych

Konferencje były ważnym wydarzeniem nie tylko dla lokalnych samorządów, ale przede wszystkim dla służb dbających o ochronę środowiska i zdrowia.

Eksperci:
Jednym z ekspertów konferencji był Petri Hynninen, członek zespołu w zakresie tworzenia nowych i zaostrzania obecnych przepisów dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w Finlandii. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem w Rydze jako główny ekspert w zakresie bezpiecznych metod usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Członek Fińskiego Związku Stowarzyszeń zajmujących się tematyką azbestową.

Patronat nad konferencjami objęli:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Związek Komunalny „Wisłok” w Rzeszowie
Podkarpacka Agencja Energetyczna

Azbest zagrożeniem dla zdrowia i życia:
W związku z rozpoczęciem egzekwowania ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, w tym wymogu ich bezpiecznego demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest, pojawia się potrzeba informowania społeczeństwa o zagrożeniu. Dane „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 14 maja 2002 roku", wskazują na obecność 15,5 mln ton azbestu i dotychczasowe usunięcie jedynie
6,5 %.

Jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w 2007 roku w 164 firmach usuwających azbest, w co piątym zakładzie pracownicy nie zostali poddani żadnemu szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu. To pociąga za sobą zwiększone ryzyko zawodowe. Z Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wynika, że w latach 1995-2005 wzrosła 5-krotnie zachorowalność na międzybłoniaka (efekt azbestozy) i 2-krotnie na pylicę. Szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy z azbestem to coś więcej niż zwykłe nabywanie nowych umiejętności. W przypadku pracy z azbestem ryzyku poddawane jest zdrowie i życie pracowników i osób postronnych. Pracodawca, dzięki przeszkoleniu swoich pracowników posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu, co w konsekwencji wpływa również na obniżenie ryzyka wystąpienia odłożonych w czasie, długofalowych konsekwencji oddziaływania azbestu na zdrowie.

Organizator konferencji:
EKOTON sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada doświadczenie
w opracowaniu strategicznych dokumentów dotyczących usuwania azbestu z terenów gmin i powiatów. W 2006 roku opracowała dla miasta Białystok „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku na lata 2006-2032”. Jest również autorem planów i programów gospodarki odpadami dla obszarów gmin i powiatów, w tym dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.


Organizator konferencji:
EKOTON Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 5 lok. 210A
15-879 Białystok
tel. (085) 744 56 61
www.ekoton.pl

Powrót