Zarobić na zielonym?

Do momentu rozpoczęcia Projektu „Centrum Zielonych Technologii” nikt w Polsce nie słyszał na tak wielka skalę o idei rozwoju gospodarczego w oparciu o zasoby przyrodnicze. Przyczyną tego z pewnością był brak wiedzy o takich możliwościach oraz brak „dobrych przykładów”, które mogłyby ułatwić działalność w oparciu o „zielone technologie”.

Innowacyjność projektu polega na ukierunkowaniu rozwoju gospodarczego regionu na wykorzystanie odnawialnych i ogólnie dostępnych zasobów przyrodniczych. Działania związane ze zrównoważonym rozwojem wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Włączenie do projektu różnorodnych technologii bazujących na zasobach naturalnych województwa (gospodarka odpadami opakowaniowymi, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii, ekoturystyka, itd.) jest w całości podejściem innowacyjnym w skali kraju. I to właśnie podlaskie przedsiębiorstwa, jako pierwsze mają szansę na skorzystanie z nowych „zielonych” możliwości.

Proponowane rozwiązania nie tylko opierają się o lokalne surowce, ale trwale pozwalają obniżyć koszty produkcji, koszty pozyskania energii, oczyszczania ścieków. Pozwalają również stworzyć nowe miejsca pracy lokalnym społecznościom. Tym samym stymulują rozwój obszarów wiejskich i zwiększają możliwości finansowe lokalnych społeczności. Istotny jest również aspekt niskich kosztów technologii innowacyjnych w stosunku do tradycyjnych – na przykład koszt budowy i eksploatacji ekologicznej oczyszczalni ścieków jest niższy od oczyszczalni standardowych. Powstają więc konkretne oszczędności dla przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców.

Jednym z innowacyjnych zamierzeń Projektu jest również utworzenie pierwszego w kraju ośrodka rozwoju kompetencji „Centrum Zielonych Technologii” jako instytucji szkoleniowo-doradczej. Działalność ośrodka pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom na dostęp do innowacyjnych i przyszłościowych technologii. Ośrodek będzie stanowił centrum edukacji w zakresie nowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska. Powstały przy tym system informacji umożliwi szybki przepływ wiedzy o technologiach, producentach, usługach opierających się o powszechnie dostępne, odnawialne źródła surowca lub służących ochronie środowiska.


Projekt „Centrum Zielonych Technologii” realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Rozwiązania wypracowane w ramach Projektu zostały nagrodzone Srebrnym Medalem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie. Projekt stawia sobie za cel wykorzystanie walorów przyrodniczych w taki sposób, aby stały się one sprzymierzeńcami i szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a nie przeszkodą w ich rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią zdecydowaną większość infrastruktury gospodarczej województwa podlaskiego przeżywają nieustanne kłopoty z utrzymaniem się na rynku, a także opłacalnością produkcji. Na przeciw tym kłopotom wychodzi innowacyjny projekt „Centrum Zielonych Technologii”.
Udział w projekcie daje przedsiębiorstwom możliwość zmiany bądź rozszerzenia profilu działalności firmy w ramach tematów:
• odnawialne źródła energii
• technologie budowlane
• gospodarka odpadami
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
• ekoturystyka
• produkty regionalne i tradycyjne

Administrator projektu:
Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW”
ul. Legionowa 28 lok. 607
15-281 Białystok
tel. 085 749 99 60, 749 99 61
e-mail: biuro@pspnarew.org.pl
www.zielonetechnologie.pl

Powrót