X jubileuszowa edycja konkursu „Ambasador Biznesu - Podlasie 2008”

Po raz dziesiąty Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”. Patronat medialny nad imprezą sprawują: Kurier Poranny, Radio Białystok, Telewizja Polska o/Białystok oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem Głównym tegorocznej edycji jest PKO Bank Polski, zaś sponsorem Podlaski Fundusz Doręczeniowy sp. z o.o. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Podlaski.

X edycja konkursu ma na celu promocję podlaskiej przedsiębiorczości poprzez prezentację najlepszych przedsiębiorstw działających od lat w województwie podlaskim. Cel ten osiągnięty będzie również dzięki wyłonieniu przedsiębiorstwa, które spośród laureatów dotychczasowych dziewięciu edycji konkursu w ostatnim okresie dokonało największego postępu i które w najwyższym stopniu zasługuje na przyznanie tytułu: „AMBASADOR BIZNESU – PODLASIE 2008”.
Dotychczasowe edycje konkursu miały charakter otwarty. Edycja jubileuszowa skłania ku temu, by jako przykład przedstawić wszystkich najlepszych, a wśród nich prawdziwego lidera. Wyjątkowość tej edycji jest powodem jej zamkniętego charakteru.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie na tytuł „AMBASADOR BIZNESU – PODLASIE 2008” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy:
• w latach 1999-2007 zostali laureatem jednego z trzech pierwszych miejsc bądź wyróżnieni w konkursie „Ambasador Biznesu”
• posiadają siedzibę w województwie podlaskim
• mają kapitał przynajmniej w 51% polski i przynajmniej w 51% prywatny
• nie prowadzą działalności związanej z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz militarnymi.

PRZEBIEG KONKURSU
Podstawowe zasady konkursu regulujące jego przebieg:
• firmy – kandydaci do tytułu - potwierdzają uczestnictwo w konkursie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa
• w ramach opłaty akredytacyjnej zakwalifikowane firmy otrzymają raport z oceny eksperckiej, jednominutowy film reklamowy promujący ich działalność, zaproszenia na Galę Przedsiębiorczości Podlasia oraz promocję w mediach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
• firmy w okresie od 28 kwietnia do 29 maja 2008 roku poddawane są ocenie na podstawie informacji zebranych przez ekspertów delegowanych przez organizatora. Firmy – uczestnicy konkursu – zobowiązują się do dostarczenia ekspertom danych niezbędnych do dokonania obiektywnej oceny. Ocena będzie obejmowała trzy podstawowe obszary: sytuację finansową, ofertę produktów i system dystrybucji oraz zarządzanie personelem. Eksperci mają obowiązek zachować poufność danych i udostępnić je wyłącznie komisji konkursowej. Eksperci mają obowiązek poinformować organizatora o zakresie współpracy lub powiązań z uczestnikami konkursu po przedstawieniu listy firm zakwalifikowanych do konkursu
• komisja konkursowa w dniu 03 czerwca 2008 roku zostanie zapoznana z wynikami prac ekspertów i ich opiniami i wyłoni zwycięzców konkursu
• ogłoszenie informacji o wygranych nastąpi na uroczystości wręczenia nagród „AMBASADOR BIZNESU – PODLASIE 2008” dnia 06 czerwca 2008 roku w trakcie balu – GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODLASIA 2008.

KRYTERIA KONKURSOWE, PUNKTACJA
Firmy będą oceniane na podstawie kryteriów obiektywnych (m.in. wielkość i dynamika: sprzedaży, kapitałów własnych, zatrudnienia, udziału eksportu w sprzedaży) oraz subiektywnych (m.in. nowoczesność technologii, pozycja firmy na rynku, jakość oferty, warunki pracy w firmie, dobór źródeł finansowania, wizerunek firmy).
Łączna punktacja w konkursie, jaką może uzyskać firma przedstawia się następująco:
• ocena ekspercka - maksymalnie 50 pkt (w tym 25 pkt za sytuację finansową, 15 pkt za ofertę produktów i system dystrybucji, 10 pkt za zarządzanie personelem)
• ocena indywidualna przez członków komisji - maksymalnie 40 pkt
• punkty dodatkowe (przyznaje komisja) - maksymalnie 10 pkt
Zwycięży firma, która uzyska największą liczbę punktów.

SKŁAD I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
Komisję konkursową tworzą przedstawiciele władz regionu, instytucji naukowych, organizacji przedsiębiorców, mediów, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Przewodniczący komisji jest wybierany w głosowaniu jawnym przez członków komisji. Rolą przewodniczącego jest zachowanie zgodności postępowania z regulaminem konkursu. Członkowie komisji są zobowiązani zachować poufność danych uzyskanych w trakcie konkursu. Członkowie komisji mają obowiązek wyłączyć się z prac, jeżeli występują powiązania między nimi a firmami, które mogą wpłynąć na wynik oceny. Komisja ma prawo wystąpić o zmianę eksperta, gdy uzna, że powiązanie eksperta z uczestnikiem konkursu może wpłynąć na wyniki oceny. Informacje o składzie komisji wraz z protokołem prac są udostępniane uczestnikom konkursu na życzenie.

NAGRODY I UPRAWNIENIA LAUREATÓW
Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł: „AMBASADOR BIZNESU - PODLASIE 2008”.
Zwycięzca konkursu może w dowolny sposób wykorzystywać logo i przyznany tytuł.

• Wyróżnienia dodatkowe:
Wojewoda Podlaski przyznaje wyróżnienie za największy udział eksportu w sprzedaży przedsiębiorstwa – uczestnika konkursu.
Marszałek Województwa Podlaskiego przyznaje wyróżnienie za największy przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – uczestniku konkursu.

• Nagrody dodatkowe:
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów konkursu. Laureaci konkursu (firmy, które zajęły 2-gie i 3-cie miejsce) otrzymują tytuł Laureata Konkursu. Lista nagród zostanie ogłoszona podczas uroczystości „GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODLASIA - 2008”.

• Wyróżnienie specjalne PFRR – organizatora konkursu:
W edycji konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008” przyznane zostanie także wyróżnienie specjalne. Tytuł „Euroinwestor Podlasia” przyznany zostanie przedsiębiorstwu (MŚP), które do końca 2007 roku pozyskało najwięcej środków z Unii Europejskiej w ramach programów wspierających rozwój MŚP - programów przedakcesyjnych PHARE oraz funduszy strukturalnych. Tytuł „Euroinwestor Podlasia” dowodzi wyjątkowej sprawności przedsiębiorstwa na polu nowych możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój firmy, jakim jest wsparcie unijne.

• Promocja uczestników konkursu:
Uczestnicy konkursu otrzymają filmy reklamowe promujące ich działalność, które będą także prezentowane w trakcie Gali Przedsiębiorczości. Uczestnicy będą też promowani na łamach Kuriera Porannego oraz w Radiu Białystok i TVP3 Białystok. Informacje o zwycięzcach zamieści też prasowy patron o zasięgu ogólnokrajowym – dziennik „Rzeczpospolita”.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Moczulewska, Vision PR, tel. 0601 803 341, e-mail: amoczulewska@visionpr.eu.

Powrót