International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2007

W dniach 29-31 maja 2007 r. odbyło się w Białymstoku w hotelu „Gołębiewski” „International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2007”. Głównym celem Forum było nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i innych krajów Europy, zwłaszcza Europy Centralnej i Wschodniej. Forum było doskonałą okazją do tworzenia nowych przedsięwzięć i projektów, w szczególności w ramach 7. Programu Ramowego i Inicjatywy EUREKA.
Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt koordynuje Rada FSNT NOT w Białymstoku.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
•Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•Minister Zdrowia
•Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
•Prezydent Miasta Białegostoku

Celem Forum było też rozszerzenie międzynarodowej współpracy europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w obszarze technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwijających się najszybciej. W ramach Forum odbyły się sesje, na których zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące prowadzonych aktualnie prac i rezultatów w dziedzinie technologii medycznych, a także sesje adresowane do środowiska lekarskiego, prezentujące przykłady współpracy techników i lekarzy oraz najnowsze technologie innowacyjne, przewidywane do szybkiego wdrożenia w praktyce. Do udziału w forum zgłosiło się wielu światowej klasy lekarzy oraz ekspertów z dziedziny technologii medycznych z całego świata, min. z Danii, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Rosji, Białorusi, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech, Belgi i Polski. Wśród prezentowanych tematów znalazły się wystąpienia poświęcone m.in. sztucznemu sercu oraz najnowocześniejszej aparaturze medycznej.
Sesje plenarne w pierwszym dniu konferencji poświęcone były projektom badawczym nad innowacyjnymi technologiami dla medycyny oraz zagadnieniom inżynierii biomedycznej. Przedstawione zostały między innymi przykłady współpracy akademii medycznych i uczelni technicznych, prezentację „ROBIN HEART – Family of Polish Surgery Robot; construction, tests & development strategy” przedstawił Pan Zbigniew Nawrat z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, szereg projektów urządzeń medycznych zaprezentował też Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

W ramach warsztatów „ICT Aplications in Medicine” drugiego dnia konferencji wystąpił Pan Vsevolod Kachmar z firmy „Eleks Software” ze Lwowa z prezentacją „Interoperability – key issue of the Health information systems”. Warsztaty w tym dniu poświęcone były Nano – i Biotechnologii.
Drugiego i trzeciego dnia konferencji odbyły się również spotkania Brokerage Events, podczas których uczestnicy, zainteresowani realizacją konkretnych, zaprezentowanych podczas konferencji projektów, omawiali zasady ewentualnej współpracy.

W drugim dniu konferencji miała też miejsce specjalna sesja dla lekarzy, poświęcona możliwościom finansowania innowacji w praktykach lekarskich i zakładach opieki zdrowotnej z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Sesję prowadzili przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, reprezentujących wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, środowiska lekarskie i instytucje otoczenia biznesu z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Belgii, Danii i Czech.

Podczas sesji plenarnych i warsztatów przedstawiono ponad 40 prezentacji i referatów oraz 37 propozycji wspólnych projektów, z których wiele ma szanse na realizację.

Dodatkowe informacje:
Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
tel./fax +48 85 742 91 95
e-mail: itmed@mwci.pl


Powrót